โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

2563: โครงการ สูงวัยสุขภาพดี ด้วยวิถีออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2563: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในวิทยาลัยนิรชรา ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาคีเครือข่ายสถานศึกษา

2563: โครงการพัฒนาตำรับอาหารและผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อส่งเสริมโภชนาการด้านอาหารสำหรับผู้าูงอายุในเขตพื้นที่ป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2563: โครงการเลี่ยงหวาน ลดมัน รู้ทันเค็ม เติมเต็มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2563: โครงการส่งเสริมรูปแบบการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองกับบุตรหลานวัยรุ่น โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน กรณีตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2563: โครงการรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน ในชุมชนป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2563: โครงการการส่งเสริมความรอบรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และทักษะการป้องกันตนเอง จากการใช้สารเคมีในการเกษตรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2563: โครงการการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตำบลป่าเซ่า และตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2564: โครงการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติกและโฟมแบบมีส่วนรร่วมของภาคีเครือข่ายด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ

2565 : โครงการส่งเสริมทักษะการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ

บ้านวังกอง ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

2563 : โครงการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาคุรภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากบ้านวังกอง ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

2563: โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มมูลค่าของการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนบ้านวังกอง อำเภอสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

2563: โครงการพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้าน และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านวังกอง ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

2564: การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนวังกอง

2564: โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร และภุมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบัานวังกอง

ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

2563: โครงการสถานการณ์ความปวดเรื้อรังและชุดโปรแกรมเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาความปวดเรื้อรังแบบพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2563: โครงการการจัดการตนเองของชุมชนเกษตรเพื่อลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง และปลอดภัยจากสารเคมีโดยภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่คุ้งภะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : การบริหารจัดการชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้พื้นที่พันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2565 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากโดยการแปรรูปอาหารจากพืชสมุนไพร พื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชมบ้านป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมให้กับชุมชนคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ เพื่อการจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมพื้นที่บ้านคุ้งตะเภา หมู่ที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

พื้นที่อื่น ๆ

2563: โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับรายได้และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนบ้านค้างปินใจ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

2563: โครงการสร้งมูลค่าผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับรายได้และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

2563: โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้กับเกษตรกร บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

2563: โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มมูลค่าของการมีสุขภาพที่ดี โดยภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม

2563: โครงการเพิ่มมูลค่าและการจัดการสวนมะขาม เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะขาม

2563: การพัฒนาระบบสารสนเทศรายครัวเรือนการผลิตมะขามหวานคุณภาพจังหวัดอุตรดิตถ์

2563: โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับรายได้/ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

2563: โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคส้มเขียวหวาน ของจังหวัดแพร่ โดยชีววิธี

2563: โครงการพัฒนวัสดุเหลือทิ้งจากส้มเขียวหวานของจังหวัดแพร่ให้เป็นผลิตภันฑ์มูลค่าสูง

2563: โครงการเพิ่มมูลค่าจากเปลือกมะม่วงหิมพานต์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูก

2563: โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามทางด้านวิทยาศาสตร์

2563: โครงการรูปแบบการบริหารโครงงานสู่ความเป็นเลิศของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2563: โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างครูดาราศาสตร์

2563: โครงการบ่มเพาะพัฒนาานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ขั้นสูงภายใต้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง

2563: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Chem Draw Ultra เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2563: โครงการเสริมสร้างนักศึกษาด้านงานวิจัยและนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0

2564: โครงการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยและพัฒนาความรู้อาหาร Gastronomy สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ พื้นที่ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สู่มาตรฐานการประกอบอาหารพื้นถิ่นด้วยกระบวนการอาหารอาสาประชารัฐ

2564: โครงการ การเสริมสมรรถนะทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กร ISO เพื่อรับรองความต้องการของตลาดแรงงาน

2564: โครงการการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเสริมสร้างสมรรถนะและยกระดับศักยภาพนักศึกษาสู่การทำงานในอุตสาหกรรมบริการอาหารนานาชาติ ปีงบประมาณ 2564

2564: โครงการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2564: โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2564: โครงการส่งเสริมการจัดการสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

2564: โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2564: โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2564: โครงการการจัดสภาพแวดล้อมและการเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ เพื่อการเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างมีส่วนร่วม

2565 : โครงการการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนสามวัยในบ้านป่าเผือก ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

2565: การพัฒนาอาหารอัตลักษณ์อำเภอท่าปลาจากวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ

โครงการ U2T for BCG

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอตุรดิตถ์

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลท่าแฟก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

2565 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

2564 : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

2664 : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

2564 : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ

2564: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม