จุดมุ่งหมายของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์


ศักยภาพด้านการบริหารงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยนั้น สิ่งที่สำคัญคือ ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย แต่สภาพปัญหาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คืองานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยตามสาขาวิชาที่ผู้วิจัยมีความสนใจ ขาดความร่วมมือจากสหวิทยาการในการแก้ปัญหาสำคัญร่วมกัน ขาดความเชื่อมโยงกับกลไกและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยยังไม่มีส่วนในการกำหนดโจทย์วิจัย การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย การมีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้อง การดำเนินงานยังขาดการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและมีระบบประกันคุณภาพอย่างเป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย จึงมีการกำหนดระบบและกลไกในการดำเนินงานของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนี้

หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อว่างานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเริ่มตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยให้ชัดเจน การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จและการเผยแพร่สู่ระบบและกลไกที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้และขยายผลได้ คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีการศึกษา2559ได้ปรับปรุงระบบและกลไก จึงได้สร้างระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย ดังนี้

1. ระบบพัฒนาโจทย์วิจัยบูรณาการเพื่อท้องถิ่น

2. ระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

3. ระบบพัฒนานักวิจัย

4. ระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย

5. ระบบติดตามและสนับสนุนการวิจัย

6. ระบบบูรณาการงานวิจัยกับพื้นที่

7. ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

8. ระบบการให้บริการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

9. ระบบการพัฒนาสมรรถนะและยกย่องนักวิจัย


หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม