แบบฟอร์ม / ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ
งานวิจัย และงานพันธกิจสัมพันธ์

>> ดาวน์โหลดฟอร์มต่าง ๆ

(1) ไปราชการ

(2) แบบสำรวจบทความ งานวิจัย งบประมาณ และบริการวิชาการ (New)

(3) คู่มือการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(4) รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

(5) แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (Research Project)

(6) แบบขอขยายเวลาทำการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

(7) แบบเสนอขอสนับสนุนทุนภายใน

(8) แบบรายงานการปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอ

(9) เกณฑ์งบประมาณโครงการวิจัย-ตาราง-หมวดค่าตอบแทน

(10) แบบเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

(11) แบบเสนอภาระงานวิจัย

(12) ปกรายงานการวิจัยทุนภายใน

(13) สวพ.1-แบบเสนอโครงการวิจัย

(14) สวพ.2-แบบชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

(15) สวพ.6-ฟอร์มประเมินรายงานการวิจัย

(16) สวพ.8-แบบชี้แจงรายงานการวิจัย

(17) สวพ.10-แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

งานบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม