โจทย์งานวิจัย


(1) กรอบวิจัยพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่ "การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ลำรางทุ่งกะโล่ ด้วยงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนานักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น"
(2) กรอบและทิศทางการวิจัย พื้นที่ตำบลป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
(3) กรอบวิจัยพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา "ชุมชนต้นแบบครอบครัวอบอุ่นและเกษตรปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายตำบลคุ้งตะเภา"
(4) กรอบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้ แผนงานริเริ่มสำคัญ “ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”
(5) กรอบและทิศทางการวิจัยพื้นที่ตำบลทุ้งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
(6) กรอบวิจัยพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
(7) ประเด็นปัญหาที่รัฐต้องแก้ไขเร่งด่วนโดยใช้งานวิจัยครับเพื่อเป็นแนวทางการทำงานวิจัยในอนาคต
(8) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับประเทศ ปี 2566-2570 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(9) สาระสำคัญของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับประเทศ ปี 2566-2570 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(10) แผนงานและPMU ที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม ปี 2566-2570
หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม