ปรัญญา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีปณิธานจะเป็นผู้นาในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมวิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้กับ พันธกิจหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย และถ่ายทอดสู่การแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและสังคมพันธกิจ

1. สร้างระบบ กลไกในการประกันคุณภาพในการผลิตงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. พัฒนาโครงการวิจัยและจัดหาแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนืออย่าง กลมกลืนเพื่อสร้างองค์ความรู้นาสู่การพัฒนาท้องถิ่น


หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม