ความเป็นมาของหน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพันธกิจที่สนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ ที่ระบุให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน” และมีปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” วิสัยทัศน์คือ “สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างบัณฑิต “ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ” นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยของชุมชนท้องถิ่น” ตลอดจนมีประเด็นยุทธศาสตร์4 ประเด็นคือ พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตครู และบัณฑิตดีมีคุณภาพประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหาร จึงมีการดำเนินงานทั้งด้านการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและปรับปรุงถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรูเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ศักยภาพด้านการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย แต่สภาพปัญหาคือตอบโจทย์ปัญหาสำคัญของท้องถิ่นได้บางส่วน ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยตามสาขาวิชาที่ผู้วิจัยมีความสนใจ ขาดความร่วมมือจากสหวิทยาการในการแก้ปัญหาสำคัญร่วมกัน ขาดความเชื่อมโยงกับกลไกและนโยบายที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยยังไม่มีส่วนในการกำหนดโจทย์วิจัย การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย การมีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้องจึงไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง ทำให้ไม่สามารถใช้งานวิจัยเป็นกลไกเพื่อการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นได้เท่าที่ควร การดำเนินงานยังขาดการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและมีระบบประกันคุณภาพอย่างเป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาของคณะ คือ “สร้างปัญญาของคนในชาติ ด้วยวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และมี วิสัยทัศน์ เพื่อเป็น “คณะแห่งวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพบัณฑิตและงานพันธกิจสัมพันธ์”


หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม