คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธุวะคำ

หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ไกรวุฒินันท์

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย

ที่ปรึกษา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้

กรรมการ

อาจารย์ ดร.พุทธดี อุบลศุข

กรรมการ

อาจารย์ ดร.โสภณ วิริยะรัตนกุล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธัชชัย อยู่ยิ่ง

กรรมการ

อาจารย์ศศิธร สุขจิตต์

กรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวโสภิณภา นันตา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวญาณภา บุญอยู่

ผู้ช่วยเลขานุการ


หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม