กลยุทธ์การบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


จากการวิเคราะห์บริบทและสภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณะ ได้นำแนวคิดมากำหนดแนวทางการพัฒนา โดยหนุนเสริมจุดเด่นของคณะให้ดียิ่งขึ้นไป และแก้ไขปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของคณะ รวมทั้งนำแนวคิดการ Reprofiling มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มาประกอบกับนโยบายการพัฒนาประเทศในทิศทาง Thailand 4.0 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2560-2565)

กลยุทธ์ที่ 1 คณะแห่งวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 คณะเป็นเลิศด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 3 : คณะต้นแบบการบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธ์คณะกับสังคม

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างต้นแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับงานพันธกิจสัมพันธ์ของคณะกับสังคม

กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างอัตลักษณ์ขององค์กรด้วยการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการพระราชดำริ

กลยุทธ์ 6 : บริหารเชิงรุกโดยใช้หลัก 5MNK ที่มีการประกันคุณภาพทั้งองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลนโยบายด้านการวิจัย

หน่วยจัดการงานวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์จึงนำปรัชญาวิสัยทัศน์ ทั้งมหาวิทยาลัยและคณะมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีความเห็นพ้องร่วมกันว่างานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเริ่มตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยให้ชัดเจน การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ และการเผยแพร่สู่ระบบและกลไกที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้และขยายผลได้ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อให้การบริหารงานวิจัยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สามารถสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ


หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม