โครงการ "จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 3 การใช้โปรแกรม ZOTERO เพื่อการจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมในงานวิจัย"


หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ (RMU) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "จิบกาแฟเสวนางานวิจัย ครั้งที่ 3 การใช้โปรแกรม ZOTERO เพื่อการจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมในงานวิจัย" ขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้อง STB106 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ พื้นที่ทุ่งกะโล่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ เป็นวิทยากร โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม ZOTERO นำไปใช้ในการจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมในงานวิจัย 


ภาพกิจกรรม :

ลิงค์ภายนอก : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=scienceuru&set=a.625823759356778















หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม