งาน "จิบกาแฟเสาวนางานวิจัย ครั้งที่ 2" หัวข้อ การให้คำปรึกษาและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ภายใต้โครงการ "การพัฒนานักวิจัย ระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ (RMU) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดงาน "จิบกาแฟเสาวนางานวิจัย ครั้งที่ 2" กิจกรรม การให้คำปรึกษาและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ภายใต้โครงการการพัฒนานักวิจัย ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนาและความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปิดเวทีสำหรับการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ  ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อการทำงาน การวิจัน การบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ (STA) พื้นที่ทุ่งกะโล่ 


ภาพกิจกรรม :

ลิงค์ภายนอก : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=scienceuru&set=a.619742266631594หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม