กิจกรรมเปิดเวทีชี้แจงโครงการและวางแผนการดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566


เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ผศ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดเวทีชี้แจงโครงการและวางแผนการดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ประชาชน ผู้สูงอายุ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รับทราบข้อมูลโครงการและแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 


ภาพกิจกรรม :

หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม