ชุมชนนวัตกรรมตามพื้นที่พันธกิจสัมพันธ์


>>

RMU
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธุวะคำ
หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

>>


คู่มือ

>>

หน่วยจัดการงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตลำรางทุ่งกะโล่
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 081-785-1779
ติดต่อสอบถาม